REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Definicje

Abonament – Zamówione, zakupione i opłacone prawo użytkownika do korzystania z systemu hosterion.pl przez określony wysokością opłaty okres czasu wynoszący min. jeden miesiąc.

Użytkownik – Osoba, klient serwisu hosterion.pl, który wykupił abonament na określony okres czasu.

Przedstawiciel – Osoba upoważniona reprezentująca markę hosterion.pl i umocowana do zawierania umów, przedstawiania ofert oraz kontaktu z wszystkimi klientami oraz potencjalnymi klientami.

Konsultant – Osoba obsługująca klientów marki streamcast.pl oraz pomagająca rozwiązywać problemy techniczne.

System – Platforma usług serwisu hosterion.pl. To zbiór funkcjonalności oferowanych w ramach zakupionego abonamentu dostępny za pomocą aplikacji internetowej udostępnianej klientowi po opłaceniu przez niego minimalnego okresu użytkowania.

Datacenter – Dostawca usług i miejsce gdzie trzymane są fizyczne i/lub wirtualne serwery wykorzystywane przez serwis streamcast.pl do świadczenia usług.

Awaria – Problem z dostępnością lub działaniem usługi uniemożliwiający w pełni lub częściowo korzystanie z usługi.

Serwer – Fizyczny komputer do zastosowania profesjonalnego zlokalizowany w Datacenter, na którym zainstalowano system oraz aplikacje zapewniające dostęp do systemu oraz dostarczające usługi streamingowe dla klientów i odbiorców końcowych.

Slot – Miejsce dla odbiorcy końcowego. Liczba slotów jest tożsama z ilością maksymalnie obsługiwanych odbiorców ramach wykupionego pakietu.

Konto testowe – Usługa o ograniczonej funkcjalności udostępniania zainteresowanemu klientowi nieodpłatnie na okres 7 dni.

2. Oznaczenie stron

2.1. Właścicielem i administratorem serwisu hosterion.pl jest firma SkillHouse Arkadiusz Zug z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 20 lok. 4. NIP: 611 253 18 23, REGON: 381200034.

2.2. Użytkownikiem jest osoba, która dokonała zamówienia i opłacenia pakietu lub zleciła aktywację konta testowego.

3. Zawarcie umowy

3.1. Wykupienie pakietu lub aktywacja konta testowego jest jednoznaczna z akceptacją przez użytkownika.

3.2. Umowa między hosterion.pl, a użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpłynięcia środków na rachunek bankowy w ramach płatności za wybrany pakiet.

3.3. Z chwilą zawarcia umowy hosterion.pl zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z niniejszym regulaminem. W tym celu udostępni użytkownikowi system do zarządzania transmisją oraz zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z najlepszymi standardami technologicznymi. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz użytkowania systemu zgodnie z obowiązującm prawem.

3.4. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, a potwierdzeniem jej wejścia w życie jest wpływ środków na rachunek bankowy hosterion.pl.

4. Warunki świadczenia usług

4.1. Po opłaceniu rachunku lub faktury proformy i wpłynięciu środków na rachunek bankowy hosterion.pl zostanie aktywowane konto dla użytkownika, a wszelkie niezbędne dane dostępowe zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu.

4.2. Użytkownik, który wybrał pakiet konta testowego otrzymuje dostęp do ograniczonej funkcjonalności serwisu zwanej dalej kontem testowym. Okres ważności konta testowego wynosi 10 dni. Po tym czasie usługa testowa zostanie zawieszona bez możliwości jej odnowienia. Konto testowe można aktywować wyłącznie jeden raz na użytkownika. Nie ma możliwości przedłużenia okresu 10 dni oraz ponownego skorzystania z promocji.

4.3. Dane niezbędne do korzystania z usługi dostępne są po zalogowaniu się do panelu użytkownika.

4.4. Korzystając z najnowszych technologii transmisji danych serwis nie udostępnia adresów IP serwerów hostingowych odbiorcom.

4.5. Transmisja do poszczególnych usług realizowana jest wyłącznie poprzez dedykowane porty usług.

4.6. Standardowo klientom udostępniane jest pasmo 1 Gbps w polityce fair usage i jest dzielone pomiędzy wszystkich użytkowników danego serwera lub szafy serwerowej.

4.7. Serwery dysponują odpowiednią mocą obliczeniową do zapewnienia optymalnej pracy wszystkich serwisów zlokalizowanych na danym serwerze.

4.8. W przypadku braku opłacenia faktury proformy lub rachunku przepdłaconego konto zostaje usunięte z systemu w okresie 30 dni następujących po terminie wymagalności opłaty. Dane zostaną bezpowrotnie usunięte i nie będzie możliwości ich odzyskania zgodnie z polityką RODO.

4.9. Serwis hosterion.pl nie udostępnia danych klientów podmiotom trzecim.

4.10. Serwis hosterion.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi natychmiast po wykryciu iż konto jest wykorzystywane niezgodnie z regulaminem lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

4.11. Odpowiedzialność za dane zamieszczane przez klienta na serwerach hostingowych spoczywa wyłącznie na kliencie.

5. Zobowiązania hosterion.pl

5.1. Serwis hosterion.pl od momentu aktywacji usługi zobowiązuje się do należytego świadczenia usługi zgodnie z wybranym i opłaconym pakietem rozumiane jako nieprzerwany dostęp do usługi systemu oraz wydzielonej przestrzeni dyskowej serwera zgodnie z wybranym i opłaconym pakietem.

5.2. W przypadku wystapienia awarii hosterion.pl zobowiązuje się do przywrócenia dostępnej usługi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii.

5.3. Serwis hosterion.pl zobowiązuje się do monitorowania całodobowo systemów transmisyjnych i systemu głównego oraz wszystkich serwerów należących do hosterion.pl i w przypadku wykrycia awarii niezwłocznie podejmie działania, aby usługi przywrócić do działania.

5.4. W przypadku niedostępności usługi dłużej niż 4h klientowi przysługuje rabat na usługi w następnym okresie rozliczeniowym.

5.5. W przypadku niedostępności usługi dłużej niż 8h klientowi przysługuje prawo do jednego dnia dodatkowo gratis do ważności usługi.

5.6. W przypadku niedostępności usługi dłużej niż 24h klientowi przysługuje zwrot 10% płatności za każde 24h niedostępności.

6. Zobowiązania użytkownika/klienta

6.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczanie na serwerach hosterion plików, co do których posiada prawo lub prawo autorskie i nie narusza ono praw autorskich osób trzecich.

6.3. Użytkownik nie będzie umieszczał w przestrzeni systemu udostępnionej mu w ramach systemu plików, do których nie posiada praw lub narusza to prawa osób trzecich.

6.4. Użytkownik systemu ponosi wyłączną odpowiedzialność za pliki umieszczane w ramach udostępnionego systemu.

6.5. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych roszczeń osób lub podmiotów trzecich w przypadku naruszenia praw autosrkich transmisji lub umieszczonych plików.

6.6. Użytkownik/Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy loginów i haseł do systemów hosterion.pl i nie będzie ich udostępniał osobom trzecim pod rygorem rozwiązania umowy z winy użytkownika.

6.7. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za usługi, a w przypadku braku płatności przyjmuje, że jego konto zostanie zablokoane i utraci on dostęp do swoich danych.

6.8. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającej 3 dni kalendarzowe klient przyjmuje do wiadomości, że dane mogą być bezpowrotnie usunięte, włącznie z usunięciem kopii zapasowych i bez możliwości ponownego odzyskania.

6.9. W przypadku opóźnienia w płatności klient przyjmuje, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty manipulacyjne związane z przywróceniem dostępu do usługi.

7. Obsługa klienta i pomoc techniczna

7.1. Na każdym etapie użytkowania systemu klient ma prawo do nieodpłatnej pomocy technicznej związanej z systemem udostępnionym mu w ramach abonamentu.

7.2. Klient ma prawo do nieodpłatnego korzystania z pomocy konsultantów hosterion.pl w ramach prowadzonego konta, oraz bezpłatnego doradztwa konsultantów w zakresie wybrania odpowiedniego pakietu.

7.3. Pomoc techniczna dostępna jest w godzinach 08:00 – 16:00 w dni tygodnia pracujące obowiązujące w kodeksie pracy.

7.4. W pozostałych dniach i godzinach dostępny jest dyżur pomocy technicznej z czasem reakcji do 6h.

7.5. Serwis hosterion.pl nie świadczy pomocy technicznej dla użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów z komputerami lub urządzeniami klientów.

7.6. Pomoc techniczna realizowana jest za pomocą zgłoszeń e-mail. W przypadku zgłoszenia przez klienta awarii lub problemu technicznego związanego z działaniem usługi streamcast.pl dział pomocy dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego z klientem jeśli ten uprzednio podał numer kontaktowy.

7.7. Serwis hosterion nie świadczy usług pomocy w konfiguracji stron internetowych ani innych aplikacji hostowanych na serwerach,a umieszczonych uprzednio przez klienta.

7.8. Wyjątkiem od reguły punktu 7.7 jest sytuacja, w której klient przenosi usługi od dotychczasowego dostawcy na serwery hosterion.pl. Hosterion zapewnia nieodpłatną pomoc na każdym etapie przeniesienia danych. Po zakończonym procesie migracji danych serwis hosterion.pl nie będzie świadczył wsparcia w działaniu aplikacji i konfiguracji serwisów.

8. Awarie

8.1. Serwis hosterion.pl gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99,5% co odpowiada standardowej dostępności usługi dostarczanej przez Datacenter dla hosterion.pl.

8.2. W przypadku niedostępności usługi powyżej określonego regulaminem czasu i zgłoszenia roszczenia przez klienta, streamcast.pl zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8.3. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niedostępności usługi niezwłocznie po powzięciu przez niego informacji o wadliwym działaniu lub braku działania usługi.

8.4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji klienta jest poprawne wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

8.5. Serwis hosterion.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie usługi teleinformatycznej podmiotu trzeciego lub osoby trzeciej. Hosterion.pl nie ponosi także odpowiedzialności za niedostępność usługi związanej z niedostępnościa połączenia teleinformatycznego klienta lub odbiorców wynikającej z wadliwego działania ich sieci teleinformatycznej lub ich urządzeń końcowych. Hosterion.pl nie ponosi także odpowiedzialności za niemożność odbioru wynikającej z braku zainstalowania odpowiedniego oprogramowania u odbiorcy transmisji lub wadliwego działania tego oprogramowania.

9. Rozwiązanie umowy

9.1. Umowa zostaje rozwiązana w dniu upływu ważności okresu na jaki usługa została opłacona.

9.2. Brak opłacenia na kolejny okres usługi skutkuje zawieszeniem świadczenia usługi oraz zablokowaniem dostępu do systemu.

9.3. Po rozwiązaniu umowy konto użytkownika zostanie zablokowane, a po upływie 30 dni i zostanie bezpowrotnie usunięte bez możliwości przywrócenia. Konieczne będzie założenie nowego konta w przypadku chęci odnowienia usługi po upływie 30 dni blokady.

9.4. W przypadku naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu usługa zostanie zawieszona, umowa natychmiastowo rozwiązana, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

9.5. W przypadku wykorzystywania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz niezgodnie z regulaminem usługa zostanie zablokowana a umowa rozwiązana natychamiast bez mozliwości zwrotu wpłaconych środków.

9.6. W przypadku otrzymania roszczenia osób lub podmiotów trzecich co do legalności transmisji lub zamieszczonych plików usługa zostanie czasowo zablokowana do czasu wyjaśnień klienta. Po otrzymaniu wyjaśnień klienta hosterion.pl podejmie stosowne kroki mającego na celu odblokowanie usługi lub jej wyłączenia i rozwiązania umowy.

9.7. Umowa może zostać rozwiązana w trakcie trwania przez klienta.Rozwiązanie umowy w trakcie trwania okresu na jaki została zawarta nie będzie skutkować zwrotem niewykorzystanej części środków.

9.8. Umowa w przypadku braku odnowienia ulega automatycznemu rozwiązaniu po upływie okresu, na który została zawarta, a dane bezpowrotnie usunięte.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Klient serwisu hosterion.pl może wyrazić zgodę na zamieszczenie informacji w zakładce klientów w serwisie hosterion.pl.

10.2. Klient dostarcza dane na własny koszt do serwerów hosterion.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji od klienta do serwerów hosterion.pl.

10.3. Wykupienie usługi i zawarcie umowy nie upoważnia klienta do dostępu do źródła aplikacji systemu. Klient otrzymuje wyłącznie dostęp do systemu w ramach konta.

10.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania.

10.5. Serwis hosterion.pl zapewnia dostęp do łącz o przepływności od 100 Mb/s do 1 Gb/s zlokalizowanych w Datacenter.

10.6. Lokalizacja Datacenter wykorzystywanych przez hosterion.pl: Niemcy (Frankfurt), Francja (Paryż), Polska (Warszawa).

10.7. Na specjalne życzenie klienta hosterion.pl uruchomi serwer hostingowy za dodatkową opłatą w dowolnym kraju na świecie jesli warunki i możliwości techniczne oraz obowiązujące prawo na to zezwalają oraz lokalne przepisy prawa nie wyłączają możliwości przetwarzania danych na terenie danego państwa.

10.8. Serwis hosterion.pl zapewnia ze swojej strony dostęp nieodpłatnie do serwerów CDN w większości krajów świata, których zadaniem jest dostarczanie sygnału z możliwie najbliższej lokalizacji kraju i miasta odbiorcy.

10.9. Serwis hosterion.pl działa w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzepospolitej Polskiej.

10.10. Serwis hosterion.pl jest całkowicie apolityczny. Przynależność polityczna klienta lub odbiorcy, wyznanie kulturowe lub przynależność rasowa nie może być podstawą do odmowy świadczenia usługi lub jej ograniczenia jeśli przepisy prawa tego nie regulują.

10.11. Dane osobowe są objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

10.12. W przypadku sporu przedsądowego lub sądowego właściwą miejscowością dla sprawy jest miejsce siedziby firmy SkillHouse.